Kamery On-line

Wypożyczalnie

PRZETARGI

Góra Czterech Wiatrów

 

  

 G4W Spółka z o.o.
w likwidacji w Mrągowie
ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki gruntu Nr 450/1,
obręb Probark, o pow. 0,6111ha będącej własnością spółki G4W Spółka z o.o.
w Mrągowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest
Księga Wieczysta o Nr 32636. W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń
i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie administracyjne czy sądowe.
Przedmiot przetargu objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania
przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góry Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym
Probark, gmina Mrągowo,oraz zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Gminy Mrągowo
Nr XV/129/15 z dnia 30 grudnia 2015r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2016r., poz. 705, stanowiącymi, że obszar, na którym położona jest nieruchomość,
znajduje się na terenach urządzeń i obiektów sportowych (jednostka US1 planu)
z przeznaczeniem podstawowym: m.in. obiekty i urządzenia sportowe oraz
dopuszczalnym: m.in. zabudowa hotelowa, obiekty gastronomiczne i handlowe.
W bezpośredniej bliskości nieruchomości przebiegają wszelkie media: sieć wodociągowa
i kanalizacja sanitarna, sieć elektryczna i telekomunikacyjna, sieć gazowa, drogi dojazdowe.
Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 332.100,00 zł (270.000,00 zł netto + 23% VAT).
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 33.210,00 zł. Warunkiem uczestnictwa
w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 28 SIERPNIA 2017 roku włącznie, na konto spółki G4W Spółka z o.o.,
w Banku Spółdzielczym w Mrągowie, na rachunek nr 94 8848 0008 0010 7103 2003 0001.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
spółki G4W. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne
jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 SIERPNIA 2017 roku w siedzibie Spółki G4W
w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 4, o godzinie 11:00.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności (akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Likwidatorowi Spółki G4W przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Bliższe informacje na temat przetargu pod nr telefonu: 572 225 219.
Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo, w prasie lokalnej
oraz na stronie internetowej Spółki G4W: www.gora4w.com.pl a także stronie
BIP-u Urzędu Gminy Mrągowo w okresie od 01.08.2017r. do 31.08.2017r.

 

  

Design CMS by DoIT Sp. z o.o. DoIT Sp. z o.o.